refraktometar

Refraktometar je uređaj kojim se meri nivo koncentracije neke supstance u vodenom rastvoru. Kod sintetičkih emulzionih rastvora meri se u BRIX-ima.

Cilj merenja je sprečavanje visoke koncentracije odnosno predoziranja a time i bespotrebnih troškova, a sa druge strane sprečavanje niske koncentracije koja rezultira korozijom. Optimalan rastvor obezbeđuje duži upotrebni vek alata, visok nivo završne obrade i smanjenu potrošnju.

Baždarenje refraktometra

  1. Kap vode kojom pravite emulziju staviti na prizmu. Gledati kroz okular i šrafcigerom (iz kompleta) izbaždariti na 0 (nulu).
  2. Obrisati prizmu da bude suva.

Merenje koncentracije

  1. Obrisati prizmu da bude suva.
  2. Staviti kap namešane emulzije na prizmu.
  3. Gledati kroz okular. Zapamtiti na kom podeoku je izmerena vrednost i pomnožiti je sa indexom refrakcije.
  4. Dobijena vrednost je trenutna koncentracija.
  5. Obrisati prizmu da bude suva.

NAPOMENA:Index refrakcije je vednost (broj) naveden u TDS-u (Technical Data Sheet – tehnička dokumentacija) i različit je za svaku tečnost.

Primer:

Izmerena vrednost na refraktometru2,5
Index refrakcije1,9
Izmerena koncentracija je 2,5 x 1,9 = 5,32%

NAPOMENA: Zbog različite temperature uzorka, refraktometra i okoline može doći do minimalnih razlika u merenjima. Ovo ne važi ukoliko je refraktometar opremljen sistemom automatske temperaturne kompenzacije (ATC).